Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

 

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne

„TEMPELBURG”

 

STATUT

 

      ROZDZIAŁ I      

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „ Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne TEMPELBURG ” zwane dalej Stowarzyszeniem działa w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989r., (Dz.U.Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy w językach obcych.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „ S.H.K. Tempelburg ”
 4. Stowarzyszenie działa w oparciu o Ustawę oraz niniejszy Statut.

 

§ 2.

 

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem osób, o charakterze otwartym, stoi ponad podziałami politycznymi, religijnymi i społecznymi oraz nie reprezentuje interesów żadnych innych podmiotów – organizacji, partii czy instytucji.

 

§ 3.

 

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności teren województwa zachodniopomorskiego. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4.

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Czaplinek.

 

§ 5.

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.
 2. Decyzję o członkostwie Stowarzyszenia w organizacjach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Zarząd
 3. W organizacjach wymienionych w ust. 1 Stowarzyszenie mogą reprezentować członkowie Zarządu lub osoby wyznaczone przez Zarząd.

 

§ 6.

 

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Stowarzyszenie może wydawać legitymacje będące potwierdzeniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

§ 7.

                                               Działalność stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

3. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

5.Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

 

      ROZDZIAŁ II      

 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 8.

 1. Celem stowarzyszenia jest:
 • prowadzenie działań na rzecz ochrony i zachowania polskich dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywania i popularyzacji tradycji narodowej i pielęgnowania polskości;
 • rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem,
 • szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 • organizowanie i podejmowanie zgodnie z prawem legalnej i jawnej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionów Polski, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności;
 • oferowanie innym podmiotom pomocy w pracach eksploracyjnych, archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski;
 • wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach, izbach pamięci i regionalnych salach muzealnych współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych przez Stowarzyszenie (lub z jego udziałem) badań archeologicznych i eksploracyjnych;
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz nauki, edukacji i oświaty, promowanie regionu pod względem historycznym i turystycznym;
 • sprawowanie opieki w porozumieniu z właściwymi organami administracji publicznej, nad miejscami walk i męczeństwa, obiektami pamięci narodowej, pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi;
 • podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy z podmiotami realizującymi podobne do Stowarzyszenia działania związane z historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, eksploracją, w tym z instytucjami państwowymi, muzeami, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą;
 • organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form informacji historycznych i kulturalnych, w których prowadzona jest działalność Stowarzyszenia;
 • organizowanie wydarzeń integracyjnych dla środowiska eksploracyjnego;
 • organizowanie imprez kulturalnych;
 • organizowanie imprez o tematyce historycznej;
 • kreowanie zespołów roboczych i struktur wspomagających realizację wspólnych projektów i programów, w tym wspólnych zespołów z partnerami instytucjonalnymi, mających na celu realizację wybranych celów Stowarzyszenia. Uczestnictwo w grupach konsultacyjnych, roboczych i celowych, podejmujących działania zbieżne z celami i działaniami Stowarzyszenia;
 • rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych i kulturalnych. Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej w wyżej wymienionych aspektach;
 • udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, organizowanych przez inne instytucje w kraju i za granicą;
 • wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie form kształcenia i doszkalania na rzecz członków Stowarzyszenia, w zakresie historii Polski i dziedzictwa kulturowego, a także metod archeologicznych i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem działalnością eksploracyjną;
 • ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów;
 • podejmowanie działań piętnujących grabieżczą, nielegalną eksplorację, dewastowanie historycznych miejsc pamięci i wszelką szkodliwą działalność dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

 

 

§ 9.

 

 Działalność stowarzyszenia

 

 1. W ramach działalności nieodpłatnej stowarzyszenie realizuje swoje cele w następujących sferach:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
  w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 9372018);
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacji;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W ramach działalności odpłatnej stowarzyszenie realizuje swoje cele
  w następujących sferach;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
  w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 9372018);
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacji;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

      ROZDZIAŁ III      

 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§10.

 

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych, w tym Członków–Założycieli
 2. Czeladników
 3. Wspierających
 4. Honorowych

 

 

§ 11.

 

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.
 2. Członkowie-Założyciele Stowarzyszenia stają się Członkami Zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

§ 12.

 

 1. Członkiem Wspierającym może zostać polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność Stowarzyszenia, deklarująca gotowość aktywnego współdziałania i wspierania Stowarzyszenia, w tym w formie finansowej, rzeczowej lub merytorycznej.

 

§ 13.

 

 1. Członkiem honorowym może zostać polska lub zagraniczna osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

 

§ 14.

 

 1. Członków Czeladników przyjmuje uchwałą Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nowoprzyjęty członek stowarzyszenia otrzymuje status Czeladnika. Status ten nakładany jest na okres 1 roku od daty wstąpienia do Stowarzyszenia. Po upływie tego terminu, Czeladnik, za aprobatą Zarządu staje się lub nie, członkiem zwyczajnym, nabywając tym samym wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 3. Członkowie-Założyciele są przyjęci w poczet Stowarzyszenia na podstawie wpisania się na Listę Członków Założycieli na Spotkaniu Założycielskim, bez konieczności wypełniania pisemnej deklaracji, o której mowa w ust. 1.
 4. W przypadku odmowy przez Zarząd przyjęcia osoby w poczet Członków Zwyczajnych, kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. O ponownym przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych osób, które były uprzednio Członkami Zwyczajnymi, rozstrzyga na podstawie uchwały Zarząd.
 5. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony przez Zarząd w prawach członkowskich w przypadku zalegania z zapłatą składek członkowskich lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia.
 6. Członków Wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 7. Członek wspierający może działać przez upoważnionych przedstawicieli. Dokumentem wiążącym w przypadku członkostwa Członka Wspierającego jest Umowa pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia a Członkiem Wspierającym, określająca okres, formę i wysokość wsparcia na rzecz Stowarzyszenia. Umowę taką podpisuje się w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zarząd pisemnego zgłoszenia Członka Wspierającego.
 8. Godność Członka Honorowego na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały.

 

§ 15.

 

 

 1. Członek Zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia;
 3. uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach i wydarzeniach (szkoleniach, odczytach, kursach; konferencjach i innych imprezach) organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 5. korzystać z urządzeń i majątku Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd.
 6. korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej, rekomendacji, opieki oraz poradnictwa Stowarzyszenia;
 7. wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
 8. posiadać i używać odznakę i legitymację Stowarzyszenia;
 9. korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim Członkom Stowarzyszenie.

 

 2. Członek Wspierający ma prawo:

 1. brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia;
 2. poprzez Członka Zwyczajnego będącego reprezentantem Członka Wspierającego, uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia;
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 4. uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,
 6. wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
 7. poprzez Członka Zwyczajnego będącego reprezentantem Członka Wspierającego,, używać odznaki i legitymacji Stowarzyszenia;

 

 3. Członek Honorowy ma prawo: 

 1. Członek Honorowy ma wszystkie prawa wymienione w ust.2. oprócz głosu stanowiącego w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, chyba że Członek Honorowy wywodzi się z grona Członków Zwyczajnych (zachowuje wtedy wszystkie prawa Członka Zwyczajnego).

 

 4. Czeladnik ma prawo:

 1. uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach i wydarzeniach (szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach) organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3. korzystać z urządzeń i majątku Stowarzyszenia na warunkach i zasadach określonych przez Zarząd;
 4. korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej, rekomendacji, opieki oraz poradnictwa Stowarzyszenia;
 5. posiadać i używać odznakę Stowarzyszenia;
 6. korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim Członkom Stowarzyszenie.

 

§ 16.

 

 

 1. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
 1. brać aktywny udział w życiu i pracach Stowarzyszenia i wspomagać realizację jego celów;
 2. przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego i Uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. opłacać regularnie składki członkowskie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
 4. w swoich działaniach propagować cele Stowarzyszenia oraz dbając o majątek i dobre imię Stowarzyszenia rozwijać jego idee.
 5. uczestniczyć w organizowanych przez stowarzyszenie wszelkich projektach kulturalnych, historycznych, eksploracyjnych.

 

 2. Członek Wspierający ma obowiązek:

 1. aktywnego włączania się do działalności statutowej Stowarzyszenia;
 2. stosowania się do postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego i Uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. wspierania działalności Stowarzyszenia zgodnie z formami wsparcia zadeklarowanymi i określonymi w umowie, o której mowa w § 14, ust. 7;
 4. godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

 

 3. Członek Honorowy ma obowiązek:

 1. popierać działalność statutową Stowarzyszenia, a w przypadku, gdy Członek Honorowy wywodzi się z grona Członków Zwyczajnych zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, przy czym Członkowie Honorowi zwolnieni są ze wszystkich opłat na rzecz Stowarzyszenia, w tym także z konieczności opłacania składek członkowskich.

 

 4. Czeladnik ma obowiązek

 1. brać aktywny udział w życiu i pracach Stowarzyszenia i wspomagać realizację jego celów;
 2. przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego i Uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. opłacać regularnie składki członkowskie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
 4. w swoich działaniach propagować cele Stowarzyszenia oraz dbając o majątek i dobre imię Stowarzyszenia rozwijać jego idee;
 5. godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
 6. uczestniczyć w organizowanych przez stowarzyszenie wszelkich projektach kulturalnych, historycznych, eksploracyjnych.

 

§ 17.

 

 

 1. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd w wyniku zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy od określonego uchwałą terminu ich uiszczenia, mimo pisemnego upomnienia kierowanego przez Zarząd;
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego lub Uchwał władz Stowarzyszenia, albo za inne, nieokreślone w dokumentach Stowarzyszenia, działania na niekorzyść Stowarzyszenia – z inicjatywy Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej lub też na wniosek przynajmniej 5 innych Członków Zwyczajnych złożony Zarządowi;
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy skazania Członka Zwyczajnego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd;
 5. śmierci Członka;
 6. skreślenia z listy członków przez Zarząd, za brak uczestnictwa w danym roku kalendarzowym w co najmniej 1/3 realizowanych przez stowarzyszenie własnych projektów, w tym kulturalnych/społecznych/eksploracyjnych/rekonstrukcyjnych;
 7. od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu, członek ma prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków, pismem kierowanym do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały o skreśleniu;
 8. odwołanie zostanie rozpatrzone przez Walne Zebranie Stowarzyszenia;
 9. Walne Zebranie wysłuchuje stron ( Zarządu i osoby skreślonej lub wykluczonej ), a następnie w głosowaniu podejmuje decyzję o przywróceniu członkostwa lub o podtrzymaniu decyzji o skreśleniu z listy członków bądź wykluczeniu;
 10. Decyzje o których mowa w § 17, ust. 1, lit. h, podejmuje Walne Zebranie na mocy uchwały, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania;
 11. uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w kwestii odwołania jest ostateczna.

 

 2. Członkostwo wspierające wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 2. utraty osobowości prawnej w przypadku członka instytucjonalnego;
 3. wygaśnięcia umowy, o której mowa w § 14 ust. 7, jeśli umowa ta została zawarta na czas określony lub rozwiązania takiej umowy w inny przewidziany prawem sposób;
 4. rażących działań na szkodę Stowarzyszenia.

 

 3. Członkostwo osoby posiadającej status czeladnika wygasa na skutek: 

 1. Członkostwo wygasa na takich samych zasadach, jak w przypadku członka zwyczajnego, przy czym czeladnikowi przysługuje możliwość odwołania tylko w odniesieniu do § 17, ust. 1, lit. b.

 

 

      ROZDZIAŁ IV      

 

Władze i organizacja Stowarzyszenia

 

§ 18.

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”;
 3. Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Członkowie tych władz pełnią swoje funkcje społecznie i są wybierani i odwoływani w głosowaniu jawnym, większością 3/4 głosów w obecności 3/4 Członków uprawnionych do głosowania.

4. Walne Zebranie stanowią Członkowie Zwyczajni.

5. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć (bez prawa do głosu stanowiącego) Członkowie Wspierający, Honorowi, Czeladnicy oraz inne zaproszone osoby.

6. Członkowie wybrani do Władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.

 

§ 19.

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 20.

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co 4 lata.
 2. Termin i miejsce obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd i podaje do wiadomości członkom w zawiadomieniu kierowanym do Członków przez Zarząd co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.
 3. Porządek i regulamin obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz regulamin wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia proponuje Zarząd.
 4. Obrady Walnego Zebrania powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie porządkiem obrad.

 

§ 21.

 

 1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad jeżeli liczba obecnych członków wynosi:
 1. w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania;
 2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin i temat planowanej uchwały podane były w zawiadomieniu, o którym mowa w    § 20, ust. 2.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli w odniesieniu do danego tematu uchwały postanowienia statutu nie  stanowią  inaczej.

 

§ 22.

 

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania pisemnych umotywowanych wniosków dotyczących kwestii jakie mają być poruszone na Zwyczajnym Walnym Zebraniu za pośrednictwem Zarządu, kierując pismo do Zarządu lub informując Zarząd w inny dostępny sposób w terminie co najmniej 15 dni przed Walnym Zebraniem.
 2. O przyjęciu do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w późniejszym terminie decyduje Walne Zebranie.

 

§ 23.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd: 
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do Zarządu;
 3. na pisemny wniosek 1/3 liczby Członków Zwyczajnych kierowany do Zarządu.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu miesiąca od daty otrzymania uprawnionego wniosku o jego zwołanie.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku  Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

 

§ 24.

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia, priorytetów działania i budżetu Stowarzyszenia – proponowanych przez Zarząd;
 2. uchwalanie Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia i zmian w jego zapisach;
 3. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 18, ust. 3 niniejszego Statutu;
 4. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. decydowanie o przyjmowaniu i zbywaniu składników majątku trwałego Stowarzyszenia;
 6. nadawanie godności Członka Honorowego;
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania;
 8. uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych proponowanych przez Zarząd;
 9. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, sprawozdań finansowych, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez Członków Stowarzyszenia lub jego Władze oraz podejmowanie Uchwał w sprawach wniesionych pod obrady;
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym m.in. odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet członków i in.;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
 13. podejmowanie uchwał o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej z określeniem jej formy zgodnie z klasyfikacją PKD.

 

§ 25.

 

 1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Stowarzyszenia, odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym: Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie Zarządu.
 3. Zarząd wybiera Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika ze swego składu osobowego.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 5. Zarząd określa podział czynności pomiędzy Członków Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa. W przypadku równości liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności – głos Zastępcy Prezesa Zarządu.
 7. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
 8. Do czasu powołania Biura Stowarzyszenia pracami administracyjno-biurowymi kieruje Sekretarz Stowarzyszenia, a nadzór nad bieżącymi finansami Stowarzyszenia, w tym nad składkami członkowskimi sprawuje Skarbnik.
 9. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych w tym do podpisywania dokumentów, uprawnieni są jednoosobowo: Prezes, Zastępca Prezesa i Skarbnik. Do podpisywania bieżącej korespondencji z Członkami Stowarzyszenia i pism kierowanych do innych instytucji uprawniony jest także Sekretarz Stowarzyszenia.
 10. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, do składania oświadczeń woli, w tym do zawierania umów, zaciągania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa.
 11. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 12. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

§ 26.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Inicjowanie działań statutowych zgodnych z celami działania Stowarzyszenia;
 2. Przygotowywanie merytorycznych i finansowych planów pracy i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków;
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 4. kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania,
 5. czuwanie nad realizacją postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego i Uchwał Stowarzyszenia i rozpoznawanie naruszeń ich zapisów;
 6. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania, proponowanie ich porządku dziennego i regulaminu obrad oraz regulaminu wyboru władz naczelnych;
 7. przedstawianie własnych wniosków oraz wniosków zgłoszonych Zarządowi na Walne Zebranie przez Członków Stowarzyszenia;
 8. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadawanie godności Członka Honorowego,
 9. ustalanie i uchylanie regulaminów, wzorów odznak, legitymacji oraz nadawanie odznak Stowarzyszenia;
 10. upominanie, udzielanie nagan, zawieszanie w czynnościach oraz wykluczanie Członków Stowarzyszenia w przypadkach dokonania przez nich czynności podjętych przeciwko Statutowi i Uchwałom władz Stowarzyszenia lub niezgodnych z Regulaminem Wewnętrznym Stowarzyszenia,
 11. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swej działalności w okresie kadencji,
 12. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 13. ustalanie trybu szczegółowego przyjmowania Członków i ich skreślania, wykluczania,
 14. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, w tym podpisywanie umów z Członkami Wspierającymi;
 15. rozstrzyganie sporów wewnętrznych pomiędzy Członkami Stowarzyszenia oraz pomiędzy Członkami i Władzami Stowarzyszenia;
 16. załatwianie innych, nie wymienionych wyżej, spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.

 

§ 27.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie, w tym z: Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 1. kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątkowego i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd, a także kontrolowanie uchwał Walnego Zebrania i ich realizacji;
 2. występowanie do Walnego Zebrania Członków z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi;
 3. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Władz Stowarzyszenia;
 4. w sytuacjach tego wymagających – wybór biegłego rewidenta;
 5. prawo zwołania Walnego Zebrania lub zebrania Zarządu Stowarzyszenia;
 6. prawo zgłaszania wniosków do Zarządu w kwestiach związanych z naruszeniami Statutu, Uchwał i Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia w odniesieniu do działalności Władz Stowarzyszenia, jak i poszczególnych Członków Stowarzyszenia;
 7. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie;
 8. Do reprezentowania i podejmowania decyzji w imieniu Komisji Rewizyjnej uprawniony jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wraz z innym Członkiem Komisji;
 9. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z Członkami Zarządu;
 2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 28.

 

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 
 1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 18 ust.2 Statutu, uważa się moment wyboru nowych Władz;
 2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
 3. odwołania przez Walne Zebranie na zasadach określonych w § 18 ust.3 Statutu
 4. pisemnej rezygnacji;
 5. śmierci członka.

2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą, na czas do końca kadencji, osoby które w ostatnio przeprowadzonych  wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

3. W przypadku braku takich osób, uzupełnienie składu Władz wybieralnych Stowarzyszenia może nastąpić na drodze doboru dodatkowej osoby z grona Członków Zwyczajnych za zgodą wszystkich pozostałych Członków danego organu. Uzupełnienie – jakkolwiek dokonane – nie może dotyczyć więcej niż połowy składu tych organów.

 

      ROZDZIAŁ V      

 

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

 

§ 29.

 

 1. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek ruchomy, nieruchomości i fundusze stanowiące własność Stowarzyszenia.
  1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są w szczególności:
   • opłaty, wpisowe i składki członkowskie;
   • wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;
   • wpływy z roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia;
   • dochody z majątku;
   • dotacje, subwencje, dofinansowania, nawiązki, darowizny, zapisy i spadki;
   • dochody z ofiarności publicznej.

 

§ 30.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania składników majątkowych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Uchwały zarządu zapadają zgodnie z §25 ust. 6 Statutu.
 2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia podejmowana jest również w sprawie upoważnienia Członka Zarządu (np. Skarbnika) do dokonywania bieżących operacji na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 3. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dokonanie przez Zarząd czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości lub nabycia prawa użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do pobierania pożytków z nieruchomości wymaga zgody wyrażonej przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 5. Dokonanie przez Zarząd czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, nieruchomości lub zbycia prawa użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania wymaga zgody wyrażonej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 6. Dokonanie przez Zarząd czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal wymaga zgody wyrażonej przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 7. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy (budżet) uchwalony przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

 § 31.

 

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi ( może prowadzić ) działalności gospodarczej
 2. Dochody z działalności gospodarczej służą do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być podzielone pomiędzy członków Stowarzyszenia.

 

§ 32.

 

 1. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

      ROZDZIAŁ VI      

 

Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

 

§ 33.

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Projektowane zmiany statutu powinny być umieszczone w porządku dziennym obrad Walnego Zebrania członków i przekazane do wiadomości członkom co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania, wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 20, ust. 2.
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych, o ile termin i temat planowanej uchwały podane były w zawiadomieniu, o którym mowa w § 20, ust. 2.
 4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.
 5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, jego majątek nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków, lecz musi być przekazany na cele zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, w tym np. przekazany na rzecz innej organizacji non-profit działającej na rzecz osiągnięcia tych samych bądź podobnych celów.

 

§ 34.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

 

Niniejszy Statut przyjęto Uchwałami Walnego Zebrania,

Czaplinek, dnia 07.02. 2018 r.

Czaplinek, dnia 03.03. 2018 r.

Sikory, dnia 29.02. 2020 r.

 

Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia :

 prezes  Mariusz Kapczuk

wicepezes  Sławomir Skonieczny

skarbnik  Paweł Nowakowski

sekretarz Monika Kapczuk